Home

เขียนโดย Super User

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปรับดินแปลงเกษตรเพื่อทำการลงผักรุ่นใหม่ ตามเจตนารมณ์ของครูที่เกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ได้เริ่มต้นเพื่อใช้ประกอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

194769.jpg194773.jpg194772.jpg194771.jpg194770.jpg194768.jpg194767.jpg194766.jpg