Home

เขียนโดย Super User

ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้ร่วมโครงการจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลกของตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ ร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ณ ดอยหมาย่ำ โดยมีนายอำนาจ พรหมมหาวัน ผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

267372.jpg267389.jpg267391.jpg267375.jpg267368.jpg267370.jpg