Home

เขียนโดย Super User

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า ดูภาพยนต์เรื่อง THE CAVE จำนวนนักเรียน 178 คน ที่เข้าร่วม ครูผู้ควบคุม 17 คน ออกเดินทางเวลา 08.30 น. กลับถึงโรงเรียน 12.00 น. 

พานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0007.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0005.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0001.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0018.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0017.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0014.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0012.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0011.jpgพานักเรียนไปดูภาพยนตร์261162_๑๙๑๑๒๘_0008.jpg