Home

เขียนโดย Super User

e3

โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 193 คน