เขียนโดย Super User

วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 23 คน โดยมีนายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน และใบแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน

62 190507 000462 190507 003162 190507 003262 190507 003962 190507 004062 190507 0042