เขียนโดย Super User

 

วิถีพุทธ 221162_๑๙๑๑๒๘_0005.jpg

ทุกวันศุกร์ สุดสัปดาห์ โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้าง ฝึก พัฒนา ตัวตนข้องนักเรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ยาว การอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยคณะครูผัดเปลี่ยนกันทุกวันศุกร์

วิถีพุทธ 221162_๑๙๑๑๒๘_0003.jpg

วิถีพุทธ 221162_๑๙๑๑๒๘_0001.jpgวิถีพุทธ 221162_๑๙๑๑๒๘_0015.jpgวิถีพุทธ 221162_๑๙๑๑๒๘_0012.jpgวิถีพุทธ 221162_๑๙๑๑๒๘_0007.jpg