เขียนโดย Super User

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดสันคะยอม จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 1  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งจัดการอบรมโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สาธารณสุนอำเภอเมืองลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นเวลา 1 วัน 

109820.jpg292313.jpg292315.jpg292316.jpg109819.jpg