เขียนโดย Super User

บุคลากรของโรงเรียนวัดสันคะยอม  ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ - สกุล

ประจำชั้น/วิชา

วุฒิ

วิชาเอก

ตำแหน่ง/ระดับ

1

ว่าง

ผู้อำนวยการ

 

2

นางอนุสรณ์  ศรีวิชัย

ชั้นอนุบาล 1-2

วท.บ.

เทคโนโลยีการเกษตร

ครู คศ. 3

3

นางเพลิน   ใบบัว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครู คศ. 3

4

นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ค.บ.

ประถมศึกษา

ครู คศ. 3

5

นางณภัทร  พรหมมหาวัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ศษ.บ

ประถมศึกษา

ครู คศ. 3

6

นางนงเยาว์  นามวงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

ครู คศ. 3

7

นางสาวชัณณ์วรัฑม์ ปัญญามณีศร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ศษ.ม..

บริหารการศึกษา

ครู คศ. 3

8

นางสาวสุทธินันท์  ยะสินธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

ครู คศ. 3

9

นางสาวเสาวนีย์  กัญญสาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครู คศ. 2

10

นายจักรกฤษณ์ ฟูชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ครู คศ.1

11

นายอำนาจ  พรหมมหาวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครู คศ. 3

12

นางนงลักษณ์  เวศน์วิวัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค.บ.

ภาษาไทย

ครู คศ. 3

13

นางวิพา  เหมืองใจมา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

ครู คศ.2

14

นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา

ครู คศ. 3

15

นางเบญญามาศ  วงค์สถาน

ประจำวิชา ชั้น ป.3-6

ค.บ..

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

ครู คศ. 2

16

นายปิยะ  จรรยา

ประจำวิชา ชั้น ป.3 - 6 ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูอัตราจัาง

17

นางสายทอง  แช่มชูกุล

ธุรการ ค.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการโรงเรียน

18

นายไพโรจน์  ริมแจ่ม

  ม.3   -นักการภารโรง
           

เขียนโดย Super User

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสันคะยอม  ชื่อเดิม โรงเรียนวัดสันคะยอม  “ นันทราษฎร์นุกูล ” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2483  ด้วยความอุปการะของครูบาทิพย์  นันทสาโร  เจ้าอาวาสวัดสันคะยอมในขณะนั้น  ได้นำราษฎรจัดสร้างอาคารเป็นตึกชั้นเดียว  ขนาด  4  ห้องเรียน  กว้าง  8 เมตร ยาว 32 เมตร โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นเงิน  15,000  บาท  เป็นเงินบริจาคของราษฎรอีก  9,657.15  บาท

ต่อมาครูบาทิพย์  นันทสาโร  ได้นำราษฎรทำการก่อสร้างอาคาร ขนาด 3 ห้องเรียน กว้าง 8 เมตร  ยาว  24  เมตร  สิ้นค่าก่อสร้าง  14,900  บาท  และได้ทำบุญเปิดอาคารเรียน  เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2507

          ต่อมาราษฎรสร้างโรงเรียนกึ่งถาวรขึ้นอีก  1  หลัง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  16  เมตร  และอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนแล้ว

          พ.ศ. 2509 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. 2510  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารจังหวัดลำพูน จำนวน 90,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ป 1 ข  ทำด้วยไม้ขนาด  3  ห้อง  กว้าง  9.5  เมตร  ยาว  27  เมตร  และทำพิธีเปิดอาคาร  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2511  ขนามนามว่า  “ อาคารรัฐนุเคราะห์ 2510 “

          พ.ศ. 2512  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 9,900 บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  ป 1 ก  ขนาด  3  ห้องเรียน  กว้าง  9  เมตร  ยาว  27  เมตร  และทำพิธีเปิดอาคาร  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2512  ขนามนามว่า  “ อาคารรัฐนุเคราะห์ 2512 “

พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 160,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก  ขนาด  4  ห้องเรียน  กว้าง  9  เมตร  ยาว  36  เมตร  ขนานนามว่า “ อาคารรัฐนุเคราะห์ 2516” และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2517  พร้อมกันนี้ได้รับบริจาคเงินจากคณะครู ประชาชน ผู้ปกครอง  จำนวน  20,000 บาท ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่ อีก 2 ไร่ 3 งาน 61  ตารางวา

          พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  12,000  บาท  เพื่อก่อสร้างส้วมขนาด  5 ที่นั่ง

          พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง  7  เมตร  ยาว  18  เมตร  เป็นเงิน  60,000  บาท

          พ.ศ. 2522  ได้รับเงินบริจาคจากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน  ได้จัดซื้อที่ดิน  เพื่อขยายเนื้อที่ของโรงเรียนอีก  1  ไร่  1  งาน  10  ตารางวา  เป็นเงิน  17,500  บาท

          พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  จำนวน  14,000 บาท  เพื่อก่อสร้างส้วมขนาด  4  ที่นั่ง

          พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน จำนวน 15,000 บาท เพื่อก่อสร้างเรือนเพาะชำ  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  6  เมตร

          พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน จำนวน 35,000 บาท เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 พ.  จำนวน  4  ถัง

          พ.ศ. 2534  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาและตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 498/2534  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2534  ลำดับที่ 543  ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน  2534  โดยเปิดเรียน  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  21 คน  นายนิพนธ์  ธัญหมอ  เป็นอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน จำนวน 92,560 บาท เพื่อก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล

          พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน จำนวน 1,838,000 บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  ขนาด  5  ห้องเรียน เป็นตึก  2  ชั้น  ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน  4 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  และก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  ได้ทำการเปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน  2537  มีนายทองดี  ธิแจ้  เป็นอาจารย์ใหญ่  และได้รับเงินบริจาคจากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นจำนวน  167,892  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก ขนาด 2 ห้องเรียน ขนาด กว้าง  3  เมตร  ยาว  6  เมตร

          วันที่  7  พฤศจิกายน  2540  นายทองดี  ธิแจ้ อาจารย์ใหญ่ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน  และนายเกตุ   ไชยมาลามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสันคะยอม  เป็นคนที่ 5

          พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป 1 ข  โดยวิธีสอบราคาจากร้านใจพัฒนา 2  จำนวน  7  รายการ  เป็นเงิน  118,400  บาท

          พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และหมวดค่าวัสดุ  มาเพื่อติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน  จำนวน  71  จุด  เป็นเงิน  69,900  บาท  จากร้านหนองช้างคืนค้าไม้  โดยวิธีตกลงราคา

          พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับงบประมาณมาปรับปรุงห้องเรียน  จำนวน  1  ห้องเรียน  เป็นเงิน 15,000  บาท

          พ.ศ. 2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดลำพูนมาต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ  สปช 105/29  จำนวน  2  ห้องเรียน  เป็นเงิน 100,000  บาท  โดยการจัดจ้างของ  สปจ.ลำพูน

          พ.ศ. 2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สปจ.ลำพูน  เพื่อก่อสร้างส้วมขนาด  2  ห้อง  แบบ สปช 611/26  โดยการจัดจ้างของ สปจ.ลำพูน

          พ.ศ. 2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณมาเพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลในแปลงที่ 2  แผนที่ราชพัสดุเลขที่  นส. 3 ก  เลขที่  1248  เป็นเงิน  100,000  บาท  โดยการจัดจ้างของ สปจ.ลำพูน  เป็นแบบ พ1/24  ขนาด 49 x 88  เมตร  โดย  หจก.ดอยติอุตสาหกิจ  ลำพูน

          พ.ศ. 2542  โรงเรียนได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนดอกลั่นทม กว้าง 4.5 เมตร ยาว  80  เมตร  โดยเงินบริจาค  42,000  บาท  ก่อสร้างถนนหน้าอาคารเรียน  สปช 105/29  ขนาดกว้าง  3.65 X 27  เมตร  เป็นเงิน  16,000  บาท  โดยเงินบริจาคและ อบต.มะเขือแจ้  ให้เงินอุดหนุน จำนวน 167,000  บาท

           พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน  จำนวน  40,000  บาท  เพื่อทำการก่อสร้างเสาตอม่อ อาคารเรียน ป 1 ข

          วันที่  4  กุมภาพันธ์  2544  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน  จำนวน  25,600  บาท  เพื่อทำการซ่อมแซมบานหน้าต่าง จำนวน 6  บาน เพดานกระเบื้องเรียบ  จำนวน  45  ตารางเมตร  ของอาคารเรียน  ป 1 ก

          วันที่  17  สิงหาคม  2544  ได้รับเงินจากการทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2544  จำนวน  101,045  บาท  เพื่อทำการพื้นอาคารเรียนด้วยกระเบื้องเคลือบ จำนวน 10 ห้องเรียน

          วันที่  29  กุมภาพันธ์  2545  ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จากสำนักงาน             การประถมศึกษาจังหวัดลำพูน จำนวน 18,000 บาท เพื่อทำการซ่อมแซมเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ จำนวน  54  ตารางเมตร  ของอาคารเรียน ป 1 ข

          วันที่  9  พฤษภาคม  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  มีคำสั่ง ที่ ศธ 176/2548  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2548  สั่งให้ นายเกตุ  ไชยมาลา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันคะยอม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน และนายสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทาป่าสัก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันคะยอม  ทั้งสองได้มอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว   ตั้งแต่วันที่  9  พฤษภาคม  2548  นายสมคิด  ปัญญาแก้ว  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสันคะยอม คนที่ 9

          พ.ศ. 2548  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศิษย์เก่า และชุมชน จำนวน  66,340 บาท เพื่อก่อสร้างป้ายโรงเรียนวัดสันคะยอม  และได้ทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนวัดสันคะยอม (นันทราษฎร์นุกุล)  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2548

          วันที่  17  พฤศจิกายน  2548  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  31  ชุด แลองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ได้สนับสนุนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 ชุด  โดยมีนายสมาน  ชมพูเทพ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  และ นายอุดม ปันแจ้ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารตำบลมะเขือแจ้ เป็นผู้มอบ นายศิริเศรษฐ์  ศรีกอก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  เป็นผู้รับมอบ

         วันที่ 12 เมษายน 2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะครูผู้ปกครองนักเรียน  และนางนวลฉวี  นายประสิทธิ์  คูรุ่งเรือง  จำนวน  254,969  บาท  เป็นค่าก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวัดสันคะยอม  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  36  เมตร  ซึ่งก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างเดิมของอาคารเรียน ป 1 ก  สร้างพ.ศ. 2516  และถูกรื้อถอนเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2548  และอาคารหอประชุมโรงเรียนวัดสันคะยอม  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2549

มีนาคม  2550โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และนางนวลฉวี  นายประสิทธิ์  คูรุ่งเรือง  เพื่อก่อสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 8.5 เมตร  ยาว 36  เมตร  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  จำนวน 384,000 บาท  สร้างเสร็จและทำบุญอาคารโรงอาหาร  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2550

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน  2,188,000  บาท  และชุมชนในเขตบริการบริจาคสมทบ  274,700  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช 105/29  ขนาด  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  สร้างเสร็จทำบุญและทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2551

ปีงบประมาณ 2552  ได้นำเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการตอกเสาเข็ม  อาคารเรียน สปช 105/29  จำนวน 137,130บาท  เปลี่ยนแปลงเป็นค่าต่อเติมห้องเรียน  ห้องโล่ง  1  ห้องพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน

          ปีงบประมาณ 2552  ทางโรงเรียนได้ระดมทรัพยากร  เพื่อหางบประมาณโดยการทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  สปช 105/29   จำนวน 2 ห้อง  ปัจจุบันอาคารเรียนดังกล่าวใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน  6  ห้องเรียน  และห้องสมุด  จำนวน  1  ห้อง

          วันที่ 25  กันยายน 2552  อาจารย์จิระวัติ  ขัดลิ  บริจาคเงินจำนวน  8,000  บาท  และคณะครูบริจาคเงินจำนวน  5,632  บาท  เพื่อปูพื้นกระเบื้องห้องพักครู  จำนวน 1  ห้อง

          วันที่  3  พฤศจิกายน 2552  ได้ก่อสร้างถนนหน้าอาคารเรียนต้นพยอม (อาคารเรียนแบบ สปช 105/29)  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  37.3  เมตร  หนา  8  เซนติเมตร  โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  30,000  บาท

วันที่  27  มกราคม  2553    ได้รับงบประมาณจาก สพท.ลำพูน เขต 1 (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 56,420  บาท

วันที่  27  มกราคม  2553    ได้รับงบประมาณจาก สพท.ลำพูน เขต 1 (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  จำนวน 353,600  บาท

วันที่  3  มีนาคม  2553  ได้รับอนุมัติอนุมัติงบประมาณจาก สพท.ลำพูน เขต 1 (แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย  งบค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท เพื่อปูพื้นกระเบื้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว  9 เมตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6จำนวน  4  ห้องเรียน  ทางโรงเรียนโดยคณะครูสมทบจำนวน 12,000 บาท เพื่อปูพื้นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 จำนวน 2 ห้อง

วันที่  11  ตุลาคม  2553  ได้จ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนขนาดกว้าง ช่องละ 2.5 เมตร สูง  2  เมตร  จำนวน  34  ช่อง  (รวมทั้งค่าปรับพื้นที่)  จำนวน  96,200  บาท  โดยใช้เงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 68,900  และเงินจากการจำหน่ายไอศกรีม  จำนวน 27,300  บาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จาก สพท.ลำพูน เขต 1 จำนวน 11 เครื่อง งบประมาณ 368,000 บาท จำนวน 1 ห้อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรบาดาลน้ำ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ก่อสร้างระบบประปาในโรงเรียน เพื่อลดสารฟูลออไรด์ในน้ำ จำนวน 1 อาคาร

วัน ที่ 1 เมษายน 2555 ได้จ้างเหมาสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง โดยใช้เงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี และเงินสนับสนุนจากร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 90,000 บาท

วัน ที่ 26 กันยายน 2555 นายสมคิด ปัญญาแก้ว บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท นายวัฒนา จันทนุปาน บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท และเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงประชุมโรงเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 5.30 เมตร ติดตั้งระบบความเย็น รวมงบประมาณ  70,000 บาท

วันที่ 3  ธันวาคม 2555  นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน        วัดสันคะยอม

          วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2556  ได้รับงบประมาณจัดสรร ปรับปรุง ปูกระเบื้อง ห้องพักครู ห้องผู้บริหาร อาคารดอกพยอม งบประมาณ 100,000 บาท

วันที่ 28  มิถุนายน 2556 ปรับปรุงอาคารอนุบาล 1/2  งบประมาณ 80,000 บาท โดยการทอดผ้าป่า

วันที่ 10 ธันวาคม 2556  ปรับปรุงรั้วโรงเรียนทางทิศตะวันออก ยาว 72 เมตร (ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดสันคะยอม ศรัทธาประชาชน) งบประมาณ 100,000  บาท

วันที่ 12 กุมภาพัน 2557 - 12 มิถุนายน 2557 ได้รับจัดสรรงบจาก สพฐ  สร้างอาคารเรียน สปช.105/29 งบประมาณ 3,483,100 บาท

วันที่ 1 เมษายน  2557  ได้สร้างโรงเก็บรถ งบประมาณ 100,000 บาท จากการทอดผ้าป่า

วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ได้รับงบจัดสรร ปรับปรุงห้องอาเซียน จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ได้รับงบสนับสนุนการทำระบบกำจัดสาน Fluoride สำหรับการบริโภค ของโรงเรียน จากมูลนิธิบิ๊กซี จำนวน 183,000 บาท

วันที่ 31  ตุลาคม 2557 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 50000 บาท 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้รับงบปรับปรุงถนนหน้าห้องเรียนอนุบาล ค.ศ.จ. ขนาด ความกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 0.10 เมตร งบประมาณ 74,675 บาท

วันที่ 3 มกราคม 2558  ได้รับงบสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการรั้วโรงเรียน จำนวน 250,000 บาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี (ห้อง Smart Classroom)  งบประมาณ 78,000  บาท