เขียนโดย Super User

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  โรงเรียนวัดสันคะยอม ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีี 4 - 6 จำนวน 51 คน ณ อาคารศาลา วัดสันคะยอม โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิและคณะครูผู้รับผิดชอบ ได้ร่วมกันเป็นพิธีกร

animation1

07

02

03

11

08