เขียนโดย Super User

บุคลากรของโรงเรียนวัดสันคะยอม  ปีการศึกษา 2561

ที่

ชื่อ - สกุล

ประจำชั้น/วิชา

วุฒิ

วิชาเอก

ตำแหน่ง/ระดับ

1

ว่าง

ผู้อำนวยการ

 

2

นางอนุสรณ์  ศรีวิชัย

ชั้นอนุบาล 1-2

วท.บ.

เทคโนโลยีการเกษตร

ครู คศ. 3

3

นางเพลิน   ใบบัว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครู คศ. 3

4

นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ค.บ.

ประถมศึกษา

ครู คศ. 3

5

นางณภัทร  พรหมมหาวัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ศษ.บ

ประถมศึกษา

ครู คศ. 3

6

นางนงเยาว์  นามวงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

ครู คศ. 3

7

นางสาวชัณณ์วรัฑม์ ปัญญามณีศร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ศษ.ม..

บริหารการศึกษา

ครู คศ. 3

8

นางสาวสุทธินันท์  ยะสินธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

ครู คศ. 3

9

นางสาวเสาวนีย์  กัญญสาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครู คศ. 2

10

นายจักรกฤษณ์ ฟูชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ครู คศ.1

11

นายอำนาจ  พรหมมหาวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครู คศ. 3

12

นางนงลักษณ์  เวศน์วิวัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค.บ.

ภาษาไทย

ครู คศ. 3

13

นางวิพา  เหมืองใจมา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

ครู คศ.2

14

นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา

ครู คศ. 3

15

นางเบญญามาศ  วงค์สถาน

ประจำวิชา ชั้น ป.3-6

ค.บ..

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

ครู คศ. 2

16

นายปิยะ  จรรยา

ประจำวิชา ชั้น ป.3 - 6 ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูอัตราจัาง

17

นางสายทอง  แช่มชูกุล

ธุรการ ค.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการโรงเรียน

18

นายไพโรจน์  ริมแจ่ม

  ม.3   -นักการภารโรง